EESTI KEELE ÕPPEKAVA A2

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 30.05.2018 nr 1.1-3/18/134

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MINU KEELTEKOOL

Õppekava nimetus                                                                                                                         Ettevalmistuskursus eesti keele A2-taseme eksamiks koos ametialase keele õppega.

Õppekava koostamise alus                                                                                                            

Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded eesti keele A2- tasemele.                                                                                                                                                                                                               Õppekavarühm

„Keeleõpe“                                                                                                                                 .

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja ülesehitus

Õppe kogumaht  on 250 akadeemilist tundi, millest 180 on kontakttundi ning 70 tundi iseseisvat tööd.

Maksumus : 2500€

Koolituse algus: esimesel võimalusel ( min. 5 õpilast).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Õppija, kes alustab keeleõpinguid nullist või valdab eesti keelt vähesel määral ja soovib eesti keele keeleõppe taset tõsta. Sihtgruppi kuuluvad nii iluteeninduskooli tulnud õppijad, kohalikud elanikud kui ka uusimmigrandid, kes on tulnud Eestisse töötama ja õppima. Keeleoskuse vastavust kontrollitakse enne kursuse algust kirjaliku testi ja/või suulise vestlusega.

Õppe eesmärk

  • omandada Euroopa keeleoskusnõuetele vastav keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel;
  • omandada vajalik ametialane keeleoskus;
  • õppe käigus valmistatakse õppijaid ette A2-taseme riikliku keeleeksami sooritamiseks.

 Õpiväljundid

Kursuse lõpus õppija

  • mõistab lühikest, selget ja aeglast kõnet, mis seostub oluliste eluvaldkondadega (näiteks isiku- ja pereteave, sisseostud, kodukoht, töö);
  • mõistab lühikesi, lihtsaid kirjalikke tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu;
  • oskab lihtsat keelt kasutades väljenduda tuttavatel teemadel ja kaasa rääkida igapäevasuhtluses;
  • oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle vajalikke asju ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja; oskab täita lihtsaid isikuandmeid nõudvaid formulare.

 Õppe sisu

Temaatika

Endast ja teistest rääkimine. Isikuandmed (nimi, aadress, telefon, sünnikoht, rahvus, vanus, perekonnaseis, kodakondsus). Kõneetikett (tutvumine, tutvustamine, tervitamine, hüvastijätt). Mina ja minu pere (perekonnaseis, pereliikmed, sugulased, kodukoht, päritolu). Välimus ja iseloom. Huvid.

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Kodu asukoht. Koduümbrus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Majapidamistarbed. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. Minu ja minu pere päev.

Haridus. Varasemad õpingud. Minu kooliaeg. Minu õpitulemused. Keeleoskus.

Teenindus. Teenindusasutused (juuksur, maniküür, pediküür, kingsepp). Postiteenused. Pangateenused (maksed, laenud, internetipank). Kõneetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Juhendite, reklaamide põhisisu.

Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Kultuuri- ja meeleolulahutusasutused, meelelahutusüritused.

Enesetunne, tervis ja heaolu. Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Riietusesemed.

Inimeste suhted ühiskonnas. Teated ametiasutustes. Kohtumised inimestega (lühikesed sõnumid ja teated). Inimeste välimus, iseloom. Suhted.

Keskkond, loodus, ilm, kohad. Eesti suuremad linnad, saared, jõed, järved. Kaardilt info leidmine. Kodukoha kirjeldamine. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed.

Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Kultuurisündmused (aeg, koht, piletihinnad, esinejad). Keeleoskus ja keelte õppimisvõimalused.

Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Reisimisvõimalused. Reisiks valmistumine. Info hankimine, viisad, majutus, broneerimine. Reisibürood ja pakutavad teenused. Vaatamisväärsused ja reisikirjeldus. Postkaardi kirjutamine. Ühistranspordi sõiduplaanilt info leidmine ja jagamine, piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine.

Sisseostud, hinnad. Ostukohad (kaubad, lahtiolekuajad, hinnad, sooduspakkumised, makseviisid). Minu ostud.

Söök ja jook. Söögikohad. Vestlused teenindajategea: laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett.

Ametialase õppe teemad

Elukutse, amet, töö. Erialad, elukutsed ja ametid. Tööpäeva/praktikapäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töögraafik.

Töökoha otsimine. Tööpakkumiskuulutused. CV kirjutamine. Vestlus tööintervjuul.Töös vajalike omaduste kirjeldamine. Oma tööotsimisega seotud kogemused.

Suhtlemine tööl. Enesetutvustus töökontekstis. Telefonikõnede vastuvõtmine ja neile vastamine. Viisakusväljendid ja pöördumisviisid. Lühisõnumid ja teated.

Keelefunktsioonid

Kõneetikett (tervitamine, hüvastijätt, tänamine jpm).

Faktide edastamine ja otsimine.

Hoiakute väljendamine ja väljauurimine.

Veenmine.

Sotsiaalne suhtlemine.

Grammatika

Küsisõnad.

Asesõnad.

Arvsõnad.

Tegusõna: pööramine olevikus ja lihtminevikus, täisminevik, käskiv ja tingiv kõneviis, ma- ja da- infinitiivi kasutamine.

Omadussõna võrdlusastmed.

Muutumatud sõnad: sidesõnad ja määrsõnad.

Liikumisverbid.

Käänded: ainsus ja mitmus.

Tagasõnad ja eessõnad.

Modaalverbid.

Sõnajärg lihtlauses.

Lihtsamad liitlaused.

Õppetegevused osaoskuste kaupa

Lugemine: lihtsad ning lühikesed juhised igapäevaste seadmete kasutamiseks, lühikesed ja lihtsad meediatekstid, lühiuudised, lühisõnumid, kuulutused, lihtsad kirjad,  laulusõnad.

Kuulamine: lihtsad ametialased dialoogid, lühikesed ja lihtsad kõnekeelsed dialoogid, lihtsad intervjuud, lühikesed teated, katkendid lihtsatest telesaadetest, lihtsad laulud.

Kirjutamine: lihtsad teated, lihtne isiklik kiri, avaldus, seletuskiri, lihtsate fraaside ja lausetega kirjutatud jutud, sõnumite kirjutamine.

Rääkimine: dialoogid, jutustused, juhised, vestlused, kirjeldused.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust  nii  traditsioonilisi kui ka aktiivõppemeetodid kasutades. Õppemeetodi valik sõltub ülesande tüübist ja enamasti kasutatakse kombineeritud meetodit. Aktiivõppemeetoditest kasutatakse rühma- ja paaristööd, rollimänge, ülesanded keelekeskkonnas. Traditsioonilistest meetoditest  kasutatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- ja tõlkeharjutusi, loengut, konspekteerimist, jutustamist.

Iseseisev töö

Õppijad valmistavad ette suulisi ja kirjalikke koduülesandeid kogu kursuse vältel. Õppimiseks ja teadmiste kontrollimiseks kasutatakse interaktiivseid harjutusi ja keeleteste. Õpitakse keeleõppeprogrammiga “Keeleklikk.”

Õppematerjalid

Põhiõpikud

M. Pesti, H. Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus OÜ.

Mare Kitsnik. KIRJUTA MULLE. Õpik eesti keele A2-taseme kirjutamisoskuse arendamiseks. FIE Mare Kitsnik.

Mare Kitsnik. Juuksuri ja kosmeetiku erialane eesti keel.

Kirjastus Argo.Tallinn 2009.

Õpingute lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides ja pidevalt sooritatud kodused ülesanded ning lõputesti sooritamine. Õppekava omandamist hinnatakse kirjaliku ja suulise lõputesti käigus 100 palli süsteemis. Lõputest on sooritatud kursuse lõpetamiseks, kui on saavutatud vähemalt 55% maksimaalsest tulemusest.

Kui õpiväljundid on saavutatud väljastatakse tunnistus. Tõend kursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Eesti keele A2 kursust läbi viiv õpetaja omab õpetaja kvalifikatsiooni ja eesti keele õpetamise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 30.04.2018

Õpetaja: Moonika Sooalu