EESTI KEELE ÕPPEKAVA B2

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri  käskkiri  30.05.2018 nr 1.1-3/18/134 

Täienduskoolitusasutuse nimetus

MINU KEELTEKOOL

Õppekava nimetus                                                                                                                         Ettevalmistuskursus eesti keele B2-taseme eksamiks koos ametialase keele õppega.

Õppekava koostamise alus                                                                                                             Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded eesti keele B2-tasemele.                                                                                                                                                                                                               

Õppekavarühm   

„Keeleõpe“                                                                                                                                                                                                                                                                

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ülesehitus

Õppe kogumaht  on 550 akadeemilist tundi, millest 300 on kontakttundi ning 250 tundi iseseisvat tööd.

Maksumus : 2500€

Koolituse algus: esimesel võimalusel ( min. 5 õpilast).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Õppija, kes on sooritanud riikliku keeleeksami B1 tasemele või valdab eesti keelt B1 tasemel. Sihtgruppi kuuluvad nii iluteeninduskooli tulnud õppijad, kohalikud elanikud kui ka uusimmigrandid, kes on tulnud Eestisse õppima ja töötama. Keeleoskuse vastavust kontrollitakse enne kursuste algust koolitusfirmas testi ja suulise vestlusega.

Õppe eesmärk

 • Omandada keeleoskuse tase B2 – iseseisev keelekasutaja;
 • omandada erialane keeleoskus tasemele B2;
 • õppe käigus valmistatakse õppijaid ette B2-taseme riikliku keeleeksami sooritamiseks.
 • Õpiväljundid

Kursuse lõpus õppija

 • mõistab selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel; mõistab suhteliselt keeruka ja pika üld- ja erialakeelse jutu põhisisu;
 • mõistab keerukamate tekstide põhisisu ja leiab olulist infot ning teeb nende põhjal üldistusi;
 • väljendub selgelt huvivaldkonda puudutavatel teemadel; räägib eesti keelt emakeelena kõnelejaga ladusalt ja spontaanselt; arutleb ja põhjendab oma seisukohti;
 • kirjutab sobivas stiilis selgeid, üksikasjalikke tekste nii oma huvivaldkonna piires kui tuttavatel abstraktsetel teemadel ja põhjendab hästi oma seisukohti.
 • Õppe sisu

Temaatika  

Endast ja teistest rääkimine. Enda ja teiste põhjalik tutvustamine. Tugevad ja nõrgad küljed.  Pere päritolu, rollid. Peretraditsioonid. Armastus, abielu, lapsed. Peresuhted. Käitumisnormid.

Igapäevaelu, kodu, kodukoht. Päevakava. Tööpäev. Kodu ostmine, müük, üürimine. Elamistingimused. Majapidamine. Probleemolukorrad ning nende lahendamine .Kaebused, küsimused ja nõuded  teenuse pakkujale. Kodumasinad ja nende kasutusjuhendid.

Haridus. Haridustee. Haridussüsteem, õppimisvõimalused. Täiendkoolitused. Ümberõpe. Tasuta ja tasuline õpe. Õppelaen.

Elukutse, amet ja töö. Ametite kirjeldamine. Töökoht, töökeskkond, töötingimused. Karjääri tegemise võimalused. Probleemid tööl ja nende lahendamine. Tööohutus. Tööintervjuu, töökoosolekud,  läbirääkimised. Elukestev õpe.

Enesetunne ja tervis. Tervist mõjutavad tegurid: eluviis, pärilikkus, keskkond. Vaimne ja füüsiline tervis. Tervishoiusüsteem.Terviseprobleemide lahendamine. Ravimite toime.

Söök ja jook. Toitumisharjumused ja tervislik toitumine.Lauakombed ja lauakatmine. Erinevate rahvaste toidukultuur.Toitude valmistamine.Toitlustusasutused ( laua broneerimine, tellimused, kaebuse esitamine). Söögi-ja joogivalik.

Transport, reisimine ja vaatamisväärsused. Reisimine ja puhkus. Reisikuulutused. Bussi- ja lennureisid. Turismitalud. Matkamine. Kaunid kohad Eestis ja välismaal. Vaatamisväärsused. Probleemid reisil. Transpordisüsteemi eelised ja puudused Eestis ja mujal.

Vaba aeg ja meelelahutus. Vaba aja veetmise võimalused. Harrastused. Filmi- ja teatrirepertuaar (lemmikfilm, lemmik filmižanr, lemmiknäitlejad). Muusikastiilid, lemmiklauljad ja ansamblid. Meedia: TV ja raadiosaated, ajalehed ja ajakirjad, internet. Sportimisvõimalused ja spordiüritused. Puhkamisvõimalused Eestis ja välismaal.

Teenindus. Suhtlemine teenindusettevõtetes. Õigusabi. Tarbijaõigused ja tarbijakaitse. Kaebuse esitamine ja sellele vastamine.

Sisseostud, hinnad. Ostuvõimalused, eelistused ja võrdlemine (poed, kaubamärgid, tootjad, tooted). Hind ja kvaliteet. Tarbijaõigused ja tarbijakaitse. Soodustused. E-kaubandus. Kasutusjuhendid. Tarbijaõigused ja tarbijakaitse.Reklaam, kampaaniad. Järelmaksu, liisingu ja laenu plussid ja miinused. Oma huvide eest seismine.

Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Eesti kultuur ja kultuurivaldkonnad, kultuurielu. Kultuur ja keeled. Eesti ja oma päritolumaa kultuur. Kultuuride erinevused. Rahvusrühmad. Kultuurinähtused.  

Inimeste suhted ühiskonnas. Ühiskonna ja oma kogukonna struktuur.Info hankimine erinevate organisatsioonide kohta.Toimimine ühiskonna aktiivse liikmena. Era- ja töösuhted. Oma vaadete ja huvide esitamine ja kaitsmine. ühingusse, klubisse või rühmitusse kuulumine, valitud isikuna toimimine. Sotsiaalsed probleemid.

Keskkond, kohad, loodus ja ilm.  Geograafiline asend ja kliima. Eesti loodus. Elutingimused erineva kliima aladel. Keskkonnaprobleemid. Looduse ja keskkonna kaitse, säästlik eluviis.

Poliitika, aktuaalsed sündmused. Massimeedia (ühiskonnaelu aktuaalsed sündmused). Erakonnad. Väitluses oma poliitiliste vaadete ja seisukohtade selgitamine ja kaitsmine.

Majandus- ja õigussuhted. Eesti majandussüsteem ja õiguskord. Kodanike ja residentide põhiõigused ja -kohustused. Politsei ja kohtusüsteem. Turvalisus ja kuritegevus.

Erialase eesti keele temaatika

Nahk. Naha kihtide kirjeldamine. Nahaprobleemid ja nende lahendamine.

Näonahk, näohooldusvahendid ja nende mõju näonahale. Ilusalongis pakutavad teenused.

Töövahendid ja nende kasutamine. Tegevused tööl. Juuksuri töövahendid ja nende kasutamine. Kosmeetiku töövahendid ja nende kasutamine. Maniküüri ja pediküüri töövahendid. Käte ja jalgade hooldus. Protseduuride kirjeldamine.

Massaaž. Kehaosad. Massaaživõtted ja liigid.

Jumestus. Jumestusvahendid. Jumestusprotseduuri kirjeldamine.

Teenused. Info andmine kliendile salongi teenuste kohta.

Keelefunktsioonid

Faktide edastamine ja otsimine.

Hoiakute väljendamine ja väljauurimine.

Veenmine.

Sotsiaalne suhtlemine.

Grammatika

Käänded.

Sihitis.

Liht-, täis- ja enneminevik.

Umbisikulise tegumoe olevik ja minevik.

Tegija ja tegevus.

Tegusõnade tuletamine.

Rektsioon.

Ma- ja da- tegevusnime kordamine.

Kesksõnad.

des-vorm.

Tingiv kõneviis.

 -ki ja -gi rõhuliited.

Sidesõnad.

Liitlaused.

Arvsõnade käänamine.

Omadussõnade käänamine ja võrdlemine.

Registri- ja stiilierinevused.

Sõnajärg lauses.

10.Õppetegevused osaoskuste kaupa

Lugemine: ajalehe- ja ajakirjatekstid, tootekirjeldused, reisijuhid, kuulutused, teated, toote kasutusjuhendid, erialakirjandus ja erialased Interneti-foorumid, laulusõnad.

Kuulamine: raadio- ja teleuudised ning saated, tööteemalised vaidlused, avalikud teated, aruandekõned töökoosolekul, ettekanded erialakonverentsil, autentsed intervjuud, laulud, juhised, filmid.

Rääkimine: töövestlus, seisukohtade põhjendamine päevapoliitilistel teemadel, dialoogid eri suhtlussituatsioonides; olukordade, sündmuste, kogetu ja tunnete kirjeldamine, arvamuste avaldamine ja seisukohtade põhjendamine, juhiste andmine, intervjuu võtmine ja andmine, ettekannete pidamine.

Kirjutamine: poolametlikud kirjad (järelepärimine, kaebus, ettepanek, tänukiri, avaldus, seletuskiri) kirjand, artikkel, kokkuvõte, luuletus, tõlge, blogi, referaat, tööplaan, tegevuskava.

 1. Õppemeetodid

Kursusel arendatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust  nii  traditsioonilisi kui ka aktiivõppemeetodid kasutades. Õppemeetodi valik sõltub õppeülesandest ja enamasti  kasutatakse kombineeritud meetodit. Aktiivõppemeetoditest kasutatakse ajurünnakut, rühma- ja paaristööd, rolli- ja keeleõppemänge, arutlust, väitlust, kõne esitamist, projekt- ja probleemõpet. Traditsioonilistest meetoditest kasutatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- ja tõlkeharjutusi, loengut, konspekteerimist.

 1. Iseseisev töö

Õppijad valmistavad ette suulisi ja kirjalikke koduülesandeid kogu kursuse vältel. Õppimiseks ja teadmiste kontrollimiseks kasutatakse interaktiivseid harjutusi ja keeleteste.

 1. Õppematerjalid

Põhiõpikud: Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1 B2 (teine osa) . Kirjastus Ilo. Tallinn 2017

Mare Kitsnik. Juuksuri ja kosmeetiku erialane eesti keel. Kirjastus Argo. Tallinn 2009

Mare Kitsnik. PRAKTILINE EESTI KEEL B2, C1. Kirjastus Künnimees, 2014.

 

Mall Pesti, Helve Ahi. T nagu Tallinn.  Kiri-Mari Kirjastus. Tallinn 2011.

 

 

 

 1. Õpingute lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides, pidevalt sooritatud kodused ülesanded ning lõputesti sooritamine. Omandatud õpitulemust hinnatakse kirjaliku testi ja suulise vestluse käigus 100 palli süsteemis. Lõputest on sooritatud kursuse lõpetamiseks, kui on saavutatud vähemalt 55% maksimaalsest tulemusest.

Kui õpiväljundid on saavutatud väljastatakse tunnistus. Tõend kursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Eesti keele B2 kursust läbi viiv õpetaja omab õpetaja kvalifikatsiooni ja eesti keele õpetamise kogemust.

 1. Õppekava kinnitamise aeg:26.04.2018