Minu Keeltekool täienduskoolitusasutuse õppekorralduse alused

 1.Üldsätted

1.1OÜ Iluteeninduse koolitus (edaspidi pidaja) poolt asutatud täienduskoolitusasutuse nimi on Minu Keeltekool (edaspidi kool).

1.2 Kool on täienduskoolitusasutus .

1.3 Kool korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust iluteeninduse valdkonnas.

1.4 Kool asub Kadaka tee 56a Eesti Vabariik, Tallinn.

1.5 Kool asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti ja vene

1.6 Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast õppekorralduse  alustest  .

 2. Struktuur

2.1 Koolil on õppeosakond.

2.2 Õppeosakonna tegevust juhib direktor, kellele alluvad õpetajad.

 3.Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus

3.1 Kooli direktori pädevus:

3.1.1 Direktor juhib kooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli  üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3.2 Kooli-i direktori ülesanded:

3.2.1 Direktor esindab asutust ja tegutseb kooli nimel, teeb  eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.

3.2.2Direktor esitab pidajale kord kuue kuu jooksul ülevaate kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta asutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

3.2.3 Direktor esitab kooli õppekorralduse  täienduskoolitusasutuse  aluste muudatused pidajale.

3.3.4 Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

3.3.5 Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab pidaja.

3.3.6 Pidaja võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal.

 4. Kooli täienduskoolitusasutuse  õppekorralduse  aluste muutmise kord

4.1. Kool  täienduskoolitusasutuse  õppekorralduse aluste muudatused kinnitab pidaja.

5.Õppekorralduse alused

5.1 Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud õppekavad.

5.2 Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

5.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

5.2.2. õpingute alustamise tingimused;

5.2.3. õppekava nimetus;

5.2.4. õppekeel;

5.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;

5.2.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;

5.2.7. õpingute lõpetamise nõuded;

5.2.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

5.2.9. õppekava võib muuta kursuse jooksul kuni 40%.

5.2.10. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

 

Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.

 

6.Õpilase kool -isse vastuvõtmise, koolist-ist väljaarvamise ja koolituse lõpetamise kord

6.1 Õpilane võetakse koolitusele vastu sooviavalduse alusel.

6.2 Otsustuse õpilase koolitusele vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.

6.3 Õpilane arvatakse koolistuselt välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja koolitaja vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

6.4 Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

6.5 Koolitust lõpetamist tõendab kooli tunnistus.

7.Õpilaste õigused ja kohustused

7.1. Õpilasel on õigus:

7.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;

7.1.2. nõuda heatasemelist haridust;

7.1.3. saada teavet kooli õppekorralduse ja õppekava kohta;

7.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud õppetundide eest;

7.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

7.1.6 saada tõendeid  õpingute kohta, tõendid õppimise kohta koolis on tasuta, koolitust puudutavate dokumentide väljastamine peale koolituse katkestamist või lõpetamist on tasulised ( kuni 10 % kursuse kogu maksumusest).

7.1.7 taotleda mõjuvatel ( majanduslikud, tervislikud jms.) põhjustel õppepuhkust, õppepuhkusele lubamise otsustab kooli juhtkond.

7.1.8 taotleda eelnevate õpingutega arvestamist, otsuse hinnete ülekandmise osas teeb kooli juhtkond ( hinnete ülekandmine ei vabasta õppemaksu tasumisest, eelnevalt õpitu  asendamise võimalikuse otsustab kooli juhtkond).

7.2. Õpilane on kohustatud:

7.2.1. järgima kooli sisekorda ja  tegevust reguleerivaid õigusakte;

7.2.2. osalema õppetöös;

7.2.3.õpilane kohustub endale muretsema praktikatundideks kliente.

7.2.4.täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

7.2.5. lahkudes omal soovil enne õppeperioodi lõppu, tasub õpilane lepingus kehtestatud õppemaksu ja  tagastab või hüvitab temale kooli  poolt kasutamiseks antud õppevahendid. Tagastavad vahendid peavad olema originaal pakendis ja kasutatavad.

7.2.6.  koolituse katkestamisel tasuma  temale kooli poolt kasutamiseks antud õppevahendite eest .

8.Pedagoogide õigused ja kohustused

8.1. Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

8.2. Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.

8.3. Pedagoogidel on õigus:

8.3.1. saada kooli direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada kooli direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;

8.3.2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused.

8.4. Pedagoogidel on kohustus:

8.4.1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;

8.4.2. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;

8.4.2. tagada kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

9.Teiste töötajate õigused ja kohustused

9.1. Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

10.Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

10.2. Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus.

10.3. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

 

11.Kooli tegevuse lõpetamise kord

11.1. Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras kooli tegevuse lõpetamise, kui:

11.1.2.pidaja vastu on algatatud likvideerimise mentlus ;

11.1.3. pidaja on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

11.1.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.