Kinnitatud pidaja otsusega

 

                                                                                                           01.08.2015

 

 

Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse Erakooli täienduskoolitusasutuse  õppekorralduse alused .

 

 1. Üldsätted
  • OÜ Iluteeninduse koolitus (edaspidi pidaja) poolt asutatud täienduskoolitusasutuse  nimi on Eesti Rahvusvaheline Iluteeninduse Erakool (edaspidi ERIEK).
  • ERIEKon täienduskoolitusasutus .
  • ERIEK korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust iluteeninduse valdkonnas.
  • ERIEK asub Õismäe tee 24 Eesti Vabariik, Tallinn.
  • ERIEKasjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti ja vene
  • ERIEK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

 

 1. Struktuur
  • ERIEK-il on õppeosakond.
  • Õppeosakonna tegevust juhib kooli direktor, kellele alluvad õpetajad.

 

 1. Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus
  • ERIEK-i direktori pädevus:
   • Direktor juhib ERIEK-i. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude ERIEK-is läbiviidavate tegevuste, ERIEK-i üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
  • ERIEK-i direktori ülesanded:
   • Direktor esindab ERIEK-i ja tegutseb ERIEK-i nimel, teeb ERIEK-i eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.
   • Direktor esitab pidajale kord kuue kuu jooksul ülevaate ERIEK-i õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
   • Direktor esitab põhikirja muutmisettepanekud kinnitamiseks pidajale.
   • Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
  • Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab pidaja.
  • Pidaja võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal.

 4.  Täienduskoolitusasutuse  õppekorralduse aluste muutmise kord

4.1. ERIEK-i täienduskoolitusasutuse  õppekorralduse aluste muudatused kinnitab pidaja.

 

 1. Õppekorralduse alused
  • Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud õppekavad.
  • Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

5.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

5.2.2. õpingute alustamise tingimused;

5.2.3. õppekava nimetus;

5.2.4. õppekeel;

5.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;

5.2.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;

5.2.7. õpingute lõpetamise nõuded;

5.2.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

5.2.9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

 • Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.

 

 1. Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord
  • Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel.
  • Otsustuse õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb ERIEK-i direktor.
  • Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja ERIEK-i vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.
  • Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.
  • Koolituse lõpetamist tõendab kooli tunnistus.

 

 

 

 1. Õpilaste õigused ja kohustused

7.1. Õpilasel on õigus:

7.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;

7.1.2. nõuda heatasemelist haridust;

7.1.3. saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;

7.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud õppetundide eest;

7.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

7.2. Õpilane on kohustatud:

7.2.1. järgima kooli sisekorda ja ERIEK-i tegevust reguleerivaid õigusakte;

7.2.2. osalema õppetöös;

7.2.3.täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

7.3.4. lahkudes omal soovil enne õppeperioodi lõppu, tasub õpilane lepingus kehtestatud õppemaksu ja  tagastab või hüvitab temale kooli poolt kasutamiseks antud õppevahendid. Tagastavad vahendid peavad olema originaal pakendis ja kasutatavad.

7.2.5. tasuma lepingus ettenähtud õppemaksu ja kooli lõpetamisel tagastama temale kooli poolt kasutamiseks antud õppevahendid .

 

 1. Pedagoogide õigused ja kohustused

8.1. Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

8.2. Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.

8.3. Pedagoogidel on õigus:

8.3.1. saada kooli direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada kooli direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;

8.3.2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused.

8.4. Pedagoogidel on kohustus:

8.4.1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;

8.4.2. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;

8.4.2. tagada kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

 

 1. Teiste töötajate õigused ja kohustused

9.1. Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

 

 1. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

10.2. Õppemaksu suurus määratletakse ERIEK-i ja õpilase vahelises lepingus.

10.3. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

11 ERIEK tegevuse lõpetamise kord

11.1. Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras kooli tegevuse lõpetamise, kui:

11.1.2.pidaja vastu on algatatud likvideerimise mentlus ;

 

11.1.3. pidaja on võtnud vastu otsuse, et ERIEK-i edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

11.1.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.